Regulamin klubu

 1. Osoby wchodzące do Klubogalerii Bunkier (dalej zwanej “klubem”) mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście do klubu oznacza akceptację regulaminu oraz zobowiązanie do respektowania jego zapisów.
 2. Wstęp do klubu mają jedynie osoby pełnoletnie posiadający dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość, przy czym pierwszeństwo wstępu mają osoby posiadające kartę klubową
 3. Każda z osób wchodzi do klubu na własną odpowiedzialność, klub nie ponosi odpowiedzialności za  uszczerbek na zdrowiu spowodowany poziomem dźwięku i światła lub poślizgu na śliskiej posadzce, uderzenia o elementy wyposażenia wnętrza klubu, upadku ze schodów, podestów, balkonów, itp.
 4. Obsługa klubu, selekcjoner oraz ochrona mają prawo wylegitymować każdą osobę wchodzącą do klubu oraz odmówić wstępu bez podania przyczyny, zwłaszcza osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, agresywnym, niestosownie ubranym, posiadającym jakiekolwiek emblematy religijne lub związane z klubami sportowymi.
 5. Do klubu nie wolno wnosić jakichkolwiek napojów, broni, niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, środków odurzających, substancji nielegalnych, ani jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla gości.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w klubie ochrona ma prawo sprawdzić zawartość wnoszonych toreb, torebek damskich, plecaków a w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ma również prawo przeszukania odzieży.
 7. Goście klubu mają obowiązek:
  • zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i komfortowi gości;
  • zachowywać ciszę oraz porządek przed klubem;
  • informować organizatora, pracowników ochrony i służb porządkowych o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia;
  • unikać paniki i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
  • kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
 8. Osoby zakłócające porządek w klubie oraz naruszające niniejszy regulamin zostaną bezzwłocznie wyproszone z klubu przez ochronę lub pracowników klubu.
 9. Wszelkie naruszenia prawa zostaną przez kierownictwo klubu zgłoszone policji a ich sprawcy mogą zostać zatrzymani przez ochronę do czasu przekazania funkcjonariuszom.
 10. Klub jest monitorowany poprzez wewnętrzny system kamer. W przypadku wykrycia zachowań karalnych, właściciele klubu udostępnią nagrania monitoringu policji.
 11. Szatnia jest obowiązkowa, płatna i monitorowana.
 12. Klub nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na jego terenie.
 13. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu, sprawca ponosi odpowiedzialność finansową oraz karną.
 14. Palenie tytoniu w klubie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.
 15. Podczas imprez biletowanych obowiązuje opłata przy każdorazowym wejściu do klubu.